Ústav zahradnické techniky má dlouhodobou zkušenost v oblasti poradenství, přenosu know-how do praxe, odběrů vzorků, provádění analýz ve vlastních laboratořích i na místě pro vyžití v široké zemědělské praxi.

Ústav provozuje dvě specializované laboratoře, které vzájemně sdílejí technické a personální know-how. Laboratoře provádí komplexní chemické a fyzikální necertifikované rozbory tuhých biopaliv, kompostů a půd, vhodné pro ověření vlastností pro vlastní využití, nebo pro před-certifikační proces.

Jsme partnerem pro Vaše inovace.

 

Laboratoř biopaliv a olejů

Rozbory, hodnocení vhodnosti, mísitelnosti a dostupnosti vstupních surovin pro výrobu tuhých biopaliv

Stanovení obsahu rizikových a limitních prvků ve vstupních surovinách

Maloobjemová produkce pro potřeby ověření výroby pelet a briket

Hodnocení kvalitativních a užitných vlastností tuhých biopaliv

Hodnocení spalného tepla a výhřevnosti, procesu spalování, emisí, popelovin atd.

Lisování olejů olejnatých semen, ovocných druhů a zelenin

Analýza a využitelnost sekundárních produktů lisovacího procesu

Hodnocení ekonomické efektivnosti výroby

 

Laboratoř technologií a environmentální techniky

Fyzikální analýza půd a kompostů

Optimalizace surovinové skladby kompostů a průběhu procesu kompostování

Hodnocení emise CO2 z půd a kompostových zakládek

Měření plošného povrchového odtoku vody při simulaci deště

Diagnostika a návrh nápravných opatření zhutněných půd

Termografická diagnostika budov a technologických celků včetně mikroklimatických podmínek

 

V případe zájmu o cenovou kalkulaci odběrů a analýz, nebo konzultace možností provedení kontaktujte

Ing. Vladimír Mašán, Ph.D. email: vladimir.masan@mendelu.cz